اجب على امتحان الفرنساوى للثانويه العامه بدون خوف واحصل على الدرجه النهائيه

مراجعه فرنساوى للثانويه العامه من الامتحانات العامه 
اجابه امتحان 2017 ثانويه عامه لغه فرنسيه بالتفصيل مع الشرح الوافى لكيفيه الاجابه على كل سؤال من اسئله الامتحان مع ذكر التفاصيل التى تؤكد على معلوماتك وتزيد من قدرتك على الاجابه بشكل صحيح وسليم وبدون خوف

نماذج من الاسئله:
II- Choisissez la bonne réponse:

-Choisissez 8 seulement des situations suivantes :كم،

1. Vous voulez manger, vous dites à votre mère :
- J’ai mal à l’estomac

- J’ai faim

- J’ai peur
Vous avez froid, vous dites :
-   Le temps est ensoleillé.
-   Ouvre la fenêtre.

- Je vais mettre un pull.

3. Vous demandez à votre ami où il va pour faire du sport, Il vous, répond:
- A la poste

- Au club

- En classe.
4- Vous demandez à votre petit frère de rentrer tôt, vous lui dites:
-   Marche lentement.
-   Fais attention en classe.

- Ne retourne pas en retard.

5.   Vous aimez regarder la télévision, vous dites :
- J’aime regarder les matchs.

- La télévision, c’est ma passion.

- Il y a beaucoup de films aujourd’hui à la télé.
6.   Vous vous informez sur l’âge de votre ami, vous lui dites :

-    Quel âge as-tu ?

-   Quel jour nous somme ?
-   à quel âge es-tu venu dans ce quartier ?
7.   Pour acheter des légumes, vous dites au vendeur :

-    Je voudrais deux kilos de carottes.

-   Je voudrais deux kilos de viande.
-   Je voudrais un litre de lait.
8.   Le professeur vous demande où est votre devoir. vous répondez:
-   Au club.
-   Demain matin à 8 heures.

- Je l’ai oublié à la maison

9.   Votre ami vous demande, pourquoi vous ne prenez pas, de glaces; vous dite :

 - J’ai mal aux dents

-   Cette glace est artisanale.
-   J’aime beaucoup les produits surgelés.


III – Choisisses la bonne réponse :
1-   ............ tarte aux pommes est très bonne.
- Ce

- Cette

- Cet
2-   La gare est juste eu face …. magasin.

-    du

-   de
-   de la
3-   Il va au travail……  les jours.

-    tous

-   tout
-   toutes
4-    Le grand-père propose à ses petites filles d'aller voir un film. - Il. ........... propose d'aller voir un film.
- les

- leur

- lui
5.   ……. cousins habitent d’eux.
-   leur
-   notre

-mes

6- J’ai …… aimé le diner dans ce restaurant.      
-   assez
-   très

- bien

7-   Je ne fais …… de sport.
-   rien
-   encore

- plus

8-   Nous ….. du .soda à table.
-   boivent.
-   buvez

- buvons

9.   Demain, mes frères …. chez mon oncle à l’hôpital.
-      allons
-   sont allés

- vont aller

10.   …….. sont les chansons que tu préfères ?
-   Quels

- Quelles

-   Quelle
11……….t'a aidé à préparer ce dîner?
-   Pourquoi
-  

- Qui

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تصريف افعال : être / avoir

تعلم الحوار بالفرنسية

امتحان اللغة الفرنسية الصف الثالث الثانوى مصر الدور الأول 2022

قاموس المذكر والمؤنث فى اللغه الفرنسيه

حوار تقديم النفس بالفرنسية

اخر دروسنا