المشاركات

عرض المشاركات من يونيو 6, 2017

اجابات امتحان اللغه الفرنسيه ثانويه عامه ٢٠١٧

صورة
امتحان اللغه الفرنسيه 2017 اخر العام ثانويه عامه
اجابه  "بوكليت الثانويه العامه اخر العام 2017"
الامتحان محتاج طالب مذاكر وفاهم القواعد وتدرب  عليها كويس لكن مش صعبه


2- وثيقه vrai / faux
Lisezletextesuivant: Lasemainedernière,j'aifêtémonanniversaire.J'aieuquinzeans,donclesamedisoir,onafaitunegrandefêtecheznousetj'aiinvitémescopains.Mesparentsontétéjoyeuxetças'estbienpassé.J'aireçubeaucoupdecadeauxetilyaeuaussiundélicieuxgâteaud'anniversaire.UnecopineaapportésesCD