المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر ٢٧, ٢٠٢١

leçon 3 unité 1 deuxième année الدرس الثالث وحدة أولى الصف الثانى الثانوى

صورة
Unité 1 le club des citadins  Leçon 3: Parler des professions Les objectifs de la leçon : أهداف الدرس 1. Demander et parler de la profession 

اخر دروسنا